Diretur Jeral

Diresaun Jerál Rekursu Defeza

Diresaun Jerál Rekursu Defeza, habadak naran DGRD, nudár servisu sentrál ne’ebé apoiu ba Ministro Defeza, responsavél atu asegura koordenasaun no apoiu tékniku-administrativu ba orgaun no servisu ba ministériu iha âmbitu ninia kompetênsia, hanesan dezeña, dezenvolve, koordenasaun no exekuta polítika sira iha área administrasaun no finansas, rekursu umanu, aprovizionamentu, lojístika, infraestrutura no patrimóniu no mós ekipamentu ne’ebé presiza ba defeza nasionál.


ORGANOGRAMA