Diretur Jeral

Diresaun Jerál Polítika ba Defeza Nasionál

Diresaun Jerál Polítika ba Defeza Nasionál, habadak naran DGPDN, nudár servisu sentrál ne’ebé apoiu ba Ministru Defeza, responsavél atu asegura  koordenasaun no hala’o orientasaun jerál kona-ba polítika defeza nian, hanesan servisu sira relasiona hó polítika  defeza nasionál, relasaun internasionál, kooperasaun interministeriál, rekursu sira, ekipamentus no materiál defeza no mós responsavél ba área informasaun, teknolojia no komunikasaun ba defeza nian.


ORGANOGRAMA