Inspetora Geral

Inspesaun Jerál ba Defeza

Inspesaun-Jerál Defeza, habadak naran IGD, nudár servisu ida ho responsabilidade atu akompaña no hala’o avaliasaun ba regularidade no kualidade funsionamentu husi orgaun no funsionamentu servisu sira iha Ministériu Defeza, IGD sei realiza asaunkona-ba inspesaun, auditoria, investigasaun ou inkéritu no asegura fiskalizasaun ba administrasaun diak husi maneira umanu sira nian, utilizasaun materiál no exekusaun orsamentu ne’ebé fornese ba  iha ministériu, F-FDTL no mós  hala’o inspesaun ba orgaun ne’ebé tutela no superintendênsia ba ministériu, hodi halo verifikasaun ba legalidade sira ne’ebe vigór.

Atividade husi Inspetór-jerál Defeza nian, bazeia ba prinsipiu interese públiku, jestaun diak ba rekursu estadu nian, legalidade, respeitu ba direitu fundamentál sidadaun nomos sei haktuir prinsipiu ba atividade administrasaun seluk nian. Aleinde ne’e Inspetór-jerál exerse ninia kompetênsia hala’o servisu inparsialidade, transparênsia, proporsionalidade, independênsia no tékniku autonomia. 


ORGANOGRAMA