Gabinete Planeamentu Estratéjiku Defeza (GF2030)

Gabinete Planeamentu Estratéjiku Defeza, ho naran badak mak GF2030 (Gabinete Forsa 2030), nudár servisu ho ninia misaun atu apoiu elaborasaun ba dokumentus estratéjiku kona-ba polítika defeza no atu fó apoiu tékniku ba estrutura superior defeza nian, relativamente relasiona ho asuntu planeamentu estratéjiku no asuntu sira kona-ba F-FDTL. 


ORGANOGRAMA