Diresaun Nasionál ba Kooperasaun Interministeriál no Ajênsia

Diresaun Nasionál ba Kooperasaun Interministeriál no Ajênsia, habadak naran DNCIA, iha Diresaun Jerál Polítika ba Defeza Nasionál nia okos, responsável atu exekuta liña bot no orientasaun kona-ba polítika-estratéjika ba kooperasaun Defeza nian, hanesan elabora estudu no hala’o apoiu tékniku iha âmbitu asaun  ba polítika Defeza Nasionál, ne’ebé relasiona ho kuadru estratéjiku kona-ba relasaun bilateral no multilateral ba Defeza nian. 


ORGANOGRAMA