Diresaun Nasionál ba Informasaun, Teknolojia no Komunikasaun

Diresaun Nasionál ba Informasaun, Teknolojia no Komunikasaun, habadak naran DNITC, iha Diresaun Jerál Polítika ba Defeza Nasionál nia okos, responsável atu hala’o jestaun, implementasaun no manutensaun ba teknolojia informátika nomós polítika kona-ba komunikasaun iha ministériu nian. 


ORGANOGRAMA