Diresaun Nasionál Rekursu Umanus

Diresaun Nasionál Rekursu Umanus, habadak naran DNRH, iha Diresaun Jerál Rekursu Defeza nia okos, reponsável atu halo análiza, formulasaun no implementasaun ba orientasaun polítika kona-ba jestaun rekursu umanu iha setór defeza, inklui sistema rekrutamentu, pensionista no assistênsia ba pessoál millitár F-FDTL sira.


ORGANOGRAMA