Diresaun Nasionál Orientasaun Polítika ba Defeza Militár

Diresaun Nasionál Orientasaun Polítika ba Defeza Militár, habadak naran DNOPDM, iha Diresaun Jerál Jestaun Estratéjika ba Defeza nia okos, reponsável atu elabora, exekuta no hala’o avaliasaun ba liña bot sira husi orientasaun polítiku-estratéjika ba defeza, hanesan hala’o assesoria téknika iha âmbitu ba asaun polítika defeza nasionál.


ORGANOGRAMA