Diresaun Nasionál Polítika ba Defeza Nasionál

Diresaun Nasionál Polítika ba Defeza Nasionál, habadak naran DNPDN, iha Diresaun Jerál Polítika ba Defeza Nasionál nia okos, responsável atu exekuta liña bot polítiku-estratéjika ba defeza no hala’o orientasaun polítiku-estratéjika ba defeza, elabora estudu no hala’o apoiu tékniku iha âmbitu asaun polítika defeza nasionál, iha koridor kona-ba relasaun internasionál defeza nian. 


ORGANOGRAMA