MAGAZINE MD#Edisaun_II#Free download.

Monthly Archive: May 2020

DILI: Liu husi enkontru Konsellu Ministru estraordinariu iha Sesta-feira 29 Maiu 2020, aprova ona dekretu governu ne’ebé aprezenta husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, kona-ba medida ezekusaun atu renova deklarasaun estadu emerjénsia (EE) ne’ebé efetua husi Prezidente Repúblika nian No.35/2020 iha loron-27 Maiu hodi hatan ba pandemia KOVID-19. Estadu Emerjensia ne’e abrajen … Informasaun Klaru

error: Deskulpa Kontent ami protected !!