MAGAZINE MD#Edisaun_III#COMING SOON.

Monthly Archive: November 2021

VIKEKE:VISE-XEFE ESTADU MAIOR JENERÁL FALINTIL-FDTL Falur Rate Laek, partisipa serimónia konferénsia Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Timor Timur (DSMPPTT), iha loron 6 Sabadu fulan Novembru 2021 iha munisipiu Vikeke Objetivu husi konferénsia ne’e, atu re-organiza ou reajusta estrutura membru rezisténsia DSMPTT no rekoñesementu ba membru sira, no organizasaun rezisténsia ne’e hari … Informasaun Klaru

error: Deskulpa Kontent ami protected !!