MAGAZINE MD#Edisaun_II#Free download.

Aniversáriu UPF Bá Dala-15

“MD Husu PNTL-F-FDTL Tenke Koopera Malu”

DILI: Relasiona ho komemorasaun aniversáriu bá dala-15 Unidade Polísia Fronteira (UPF) iha Postu Bátugade, Ministru Defeza no Ministru Interior interinu Dr. Filomeno da Paixão de Jesus husu bá Polísia Naionál Timor Leste (PNTL) no FALINTIL-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) tenke koopera malu nune’e bele halo kontrolasaun bá fronteira.

Ministru Defeza no Ministru Interior interinu ne’e hatete, bá forsa rua ne’e tenke iha treinamentu kona-bá valores nasionais, di’ak liu forsa rua ne’e hamutuk hodi hala’o treinamentu nune’e bele koñese malu bá oin bele sai di’ak entre forsa rua ne’e.

“Tanbá ita nia komunidade hakarak paz hakarak hakmatek, forsa rua ne’e mak la intende malu povu sei la tuur nonok, ha’u la apela bá forsa sira, ha’u eziji nune’e ita lao lolos no lao tuir hodi kumpri lei seguransa nasionál,” dehan Ministru liu husi nia diskursu báinhira partesipa serimónia aniversáriu UPF iha Bátugade Postu Administrativu Bálibo Munísipiu Bobonaro, Domingo (30/9/2018).

Tuir Ministru Defeza katak, iha lei ne’e hatama prinsipiu bárak prinsipiu rasionalizasaun no prinsipiu komplementaridade no supsediaridade ne’e katak forsa rua tenke ajuda malu.

Aleinde ne’e Ministru informa, kona-bá dupla kapasidade ne’e signifika iha forsa UPF no F-FDTL lakoi rona ema dehan forsa rua ne’e han tobá tenke fó serbisu hotu hodi kontrola fronteira laos hein de’it krize mak foin bolu malu hamutuk.

Maibé Ministru mós agradese tebes bá komponente UPF maske durante iha impase polítika maibé sira nafatin pasiensia aguenta no la halo keisa problema ne’ebé infrenta no sira nafatin kumpri misaun hodi la abándona serbisu.

“Lori governu nia naran ha’u hakarak hato’o bá imi ami nia admirasaun no  agradesimentu buat ruma bá iha kotuk la los labele fó sala bá iha ema ida maibé ita hotu sala, bá oin ita haree planeamentu ida kapas liu no saida mak ita hanoin atu halo bá oin,” tenik nia.

Planu Ministru nian mak buka solusaun intermediariu ajuda governu ho Parlamentu Nasionál tenke introsa forsa rua ne’e no tenke kria dekretu lei nune’e bele ajuda malu.

Iha fatin hanesan Komadante Jeral PNTL Komisariu Julio da Costa Hornai hatete, agradesimentu bá Ministru Defeza nu’udar inspektur bá seromonia aniversariu ne’e mensazem ne’ebé hato’o motiva tebes PNTL liuliu bá UPF liafuan ne’ebé signifikante tebes husu bá membru PNTL tomák liuliu bá unidade ida ne’ebé halo ninia aniversáriu ohin atu asegura mensazem ida ne’e implementa ho rigoroju ho disiplina.

“Ita nia prezensa iha liña fronteira ida ne’e atu asegura establidade hodi kontrola ema tama sai, presiza kooperasaun hamutuk hodi asegura sasan sira ne’ebé tama mai legal no illegal,” tenik Komadante Jeral.

Komadante Jeral PNTL ne’e dehan, hametin mós kooperasaun mediatu hamutuk ho parseiru serbisu forsa Indonezia no Alfândega ida ne’e mak importante nu’udar forsa ida atu hetan fiar husi komando, povu no estadu bele asegura fronteira.

Husu bá member PNTL tomák liuliu unidade ida ne’e difikuldade bárak ne’ebé imi hasoru, maibé ida ne’e labele sai obstaklu bá imi atu hala’o misaun ho sentimentu ida katak na’in bá rai ida ne’e metin iha fuan no laran mak iha futuru sei asegura ho di’ak.


Kobertura:Ligia Noronha

Deskulpa - Komentariu ami Taka

error: Deskulpa Kontent ami protected !!