MAGAZINE MD#Edisaun_III#COMING SOON.

Posts by: Felix Manuel

DILI:  Liuhusi deklarasaun Prezidente Komisaun Rekrutamentu FALINTIL-Fórsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), Brig-Gen Calisto Santos Koliati katak, Orsamentu 2021 ne’ebé pasa ona fó kapasidade ba Ministériu Defeza no-F-FDTL  atu bele hala’o programa rekrutamentu forsa foun iha 2021, prosesu  rekrutamentu hahú husi inísiu fahe fórmuláriu, rekolla fórmuláriu depois halo analiza ba dokumentus hahú kedas … Informasaun Klaru

DILI: Ohin Tersa-feira Ministru Defeza BriGen (Ref), Filomeno da Paixão de Jesus hamutuk ho Ministra Negosiu Estranzeiru no Koperasaun (MNEK), Sra. Adaljiza Magno hasoru Prezidente Repúblika Dr. Francisco Guterres Lú-Olo iha Rezidensia Prezidente, Farol, Dili. Objetivu husi Sorumutuk ne’e MD-MNEK relata ba Prezidente Repúblika kona-ba lalaok akordu no Koperasaun ne’ebé hala’o ona … Informasaun Klaru

TL-Brazil Kontinua Hametin Relasaun Bilateral, Dezenvolve Setór Defeza DILI: Ohin Ministru Defeza, BriGen (Ref) Filomeno da Paixão de Jesus simu vizita kortezia husi Embaxadór Brazil iha Timor Leste Sr. Maurício Medeiros de Assis, koalia kona-ba nasaun rua ne’e nia lasu amizade iha relasaun bilateral hodi dezenvolve di’ak liutan área defeza. Iha sorumutuk … Informasaun Klaru

error: Deskulpa Kontent ami protected !!