MAGAZINE MD#Edisaun_III#COMING SOON.

All posts under: NEWS

BOBONARO: Hahú husi loron Tersa-feira too Kuarta-Feira Semana ne’e, Ministru Defeza Brig-Gen (Ref), Filomeno da Paixão de Jesus hamutuk ho ekipa husi ministériu Saude nian, kontinua ba halo sosializasaun kona-ba vasinasaun nune’e bele  influensia kamunidade sira husi Munisipiu Bobonaru  partisipa hodi aumenta numeru vasinasaun nian. Objetivu husi kampañia ne’e, atu partilla informasaun … Informasaun Klaru

DILI: Ohin, Ministru Defeza Brig-Gen (Ref), Filomeno da Paixão de Jesus, hamutuk ho ekipa tékniku husi ministériu Defeza inklui F-FDTL, aprezenta projeitu finál ba proposta Orsamentu Jeral estadu OJE 2022 Ba iha Komite Revizaun Polítika (KROP). Objetivu husi reuniaun ne’e hodi haree kona-ba elaborasaun versaun finál projeitu Proposta Lei Orsamentu Jeral Estadu … Informasaun Klaru

ATABAE: Relasiona ho polítika husi Ministériu Defeza nian,  ne’ebé atu hanorin paz ba povu iha Atabae aldeia Damalara, maka Tenente Jenerál Lere Anan Timur, Lansa Fatuk Dahuluk hodi harii baze militár Falintil- Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Iha Suku Aidabaleten, aldeia Damalara, Postu Administrativu Atabae, Munisipiu Bobonaru. Konstrusaun ne’e ho objetivu atu destaka … Informasaun Klaru

error: Deskulpa Kontent ami protected !!