MAGAZINE MD#Edisaun_III#COMING SOON.

Maijen Falur Partisipa Serimónia DSMPPTT Iha Vikeke

VIKEKE:VISE-XEFE ESTADU MAIOR JENERÁL FALINTIL-FDTL Falur Rate Laek, partisipa serimónia konferénsia Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Timor Timur (DSMPPTT), iha loron 6 Sabadu fulan Novembru 2021 iha munisipiu Vikeke

Objetivu husi konferénsia ne’e, atu re-organiza ou reajusta estrutura membru rezisténsia DSMPTT no rekoñesementu ba membru sira, no organizasaun rezisténsia ne’e hari hosi estudante universitáriu iha tinan 1998, maibe to’o ukun a’an organizasaun lao ladun di’ak, tanba ne’e husi konferénsia ida ne’e hodi re-organiza fila fali.

Liuhusi intervista Vise-Xefe Estadu Maior Jenerál F-FDTL, husu ba membru DSMPPTT, mantein sira nia inisiativa no hametin estrutura organizasaun, planeadu, organiza malu didi’ak kria estrutura hodi apoiu ba prosesu dezenvolvimentu nasionál.

Tuir Maijen Falur katak, bainhira organizasaun DSMPTT hamoris ou hamatak fali ona organizasaun ne’e, sira sei sai patriota no nasionalizmu ne’ebe diak liu tan, hodi hatudu ba sosiadade sira hotu.

Média F-FDTL (Carceres)

Deskulpa - Komentariu ami Taka

error: Deskulpa Kontent ami protected !!