MAGAZINE MD#Edisaun_II#Free download.

Mandatu Jeneral Lere Hein Desizaun PR

DILI: Maske mandatu Xefe Estadu Maiór FALINTIL-FDTL, Maijór-Jeneral Lere Anan Timur remata ona, maibé sedauk iha ema ruma hodi subtitui ba kargu refere. Tanba ne’e, Ministru Defeza  Brigadeiro General (Ref) Filomeno da Paixão de Jesus hatete desizaun hotu sei hein husi Prezidente Repúblika.

“Tuir ha’u, ita labele husik mamuk fatin ne’e, maske Maijór-Jeneral nia mandatu remata ona. Tanba ne’e, Maijór-Lere sei kontinua no labele husik mamuk komandu F-FDTL. Ita hein de’it desizaun husi Prezidente Repúblika,” dehan Ministru ne’e ba jornalista sira bainhira hasoru malu ho Xefe Estadu iha Palásiu Prezidensiál Kuarta-Feira, (14/11/2018).

Kobertura:Ligia Noronha/ Gill Barros

Deskulpa - Komentariu ami Taka

error: Deskulpa Kontent ami protected !!