MAGAZINE MD#Edisaun_III#COMING SOON.

MD Hatoo Relatóriu Rekrutamentu Forsa F-FDTL Foun Ba PR

DILI: Ministru Defeza Brig-Gen (Ref), Filomeno da Paixão de Jesus, iha Sesta-feira ohin hatoo relatóriu kona-ba rekrutamentu forsa foun Falintil-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) foun ba Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú-Olo, tanba prosesu remata ona iha horsehik Kinta-feira 15 Jullu 2021.

“Rekrutamentu forsa foun kona-ba ezame teste remata ona, espera semana oin ha’u simu ona relatóriu hodi fó sai ona rezultadu ba kadetas foun sira,” dehan Ministru Defeza ba jornalista sira, bainhira remata hasoru malu ho Prezidente Repúblika, iha rezidensia Palasiu Prezidensial Bairu-Pite, Dili (16/07/2021).

Iha inkontru ne’e Xefe Estadu husu nafatin ba Ministru Defeza atu kontinua hadia failansu ne’ebé durante prosesu ne’e infrenta ne’e sai hanesan lisaun ida, ida di’ak ona tenke kontinua hadia halo di’ak liután.

Prezidente Repúblika mós fó hanoin liuliu ba iha parte lezislasaun nian mak hanesan, konseitu estratéziu defeza seguransa, konseitu militár, lei programsaun militar no lei infrastutura.

Ministru Defeza hatete, lei programasaun militár no infrastutura ne’e  hatete komesa 2020 too 2030 ne’e atu halo seda atu tau total hira iha ne’eba hatete hotu ida. Lei hirak ne’e sei aprezenta ba Konsellu Ministru depois lori ba Parlamentu Nasionál hodi hetan aprovasaun.

Aleinde ne’e Ministru Defeza, esplika, kona-ba portu Naval Hera Timor Leste perpara hela aranjamentu ho governu Austrália,  koalia kona-ba doasaun portu ne’e tenke remata iha 2023, hodi simu ona ró 2 foun husi Austrália ne’e.

“Kona-ba ita nia parte, Ministériu Defeza  halo ona estudu hamutuk ho F-FDTL, buka hatene maizomenus estudus montante osan ba portu ne’e hira,”tenik Ministru ne’e.

Tuir Ministru katak, Portu fahe ba parte fatin tolu mak hanesan ABC parte B ne’e mak governu Austrália sira mak halo,  A no C governu Timor Leste mak halo, husu ona ba konsultan sira ne’ebé halo estudu, hetan ona proposta hasa’e ona ba iha  Primeiru Ministru.

Média MD

Deskulpa - Komentariu ami Taka

error: Deskulpa Kontent ami protected !!