MAGAZINE MD#Edisaun_III#COMING SOON.

MD Kontinua Kapasita Rekursu Humanu liuhusi Formasaun

Maubise: Bazeia ba planu Ministériu Defeza nian, liuhusi Diresaun Rekursu Humanu (RH), atu hasa’e kualidade no mós kapasita rekursu liuhusi formasaun ne’ebé hala’o ona, iha Postu Administrativu Maubise, Munisipiu Ainaru, durante fulan ida nia laran.

Objetivu husi formasaun ne’e, hodi promove no kapasita funsionáriu sira, atu bele hasa’e sira nia koñesimentu no profesionalizmu tuir área prioridade Ministériu ne’e nian. Nune’e, funsionáriu sira bele utiliza koñesimentu ne’ebé iha hodi efetiva, efisiente no jere sira nia servisu ho di’ak. Espetasaun no rezultadu husi formasaun ne’e katak, formasaun ne’e bele lori impaktu pozetivu ba progresu servisu ne’ebe sei mellora planu ministériu nian ba tempu oin mai.      

Durante fulan ida, formasaun ne’e mak haree ba iha, área prioridade sira hanesan, Parte Aprozionamentu, infrasestrutura, ITC, media no servisu protokolu, ba formasaun ne’e involve funsionáriu hamutuk na’in 35.

Ministériu Defeza, aloka ona Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2021 ba área formasaun nian ne’ebé ho montante US$ 50,000.00, hodi apoiu ba atividade formasaun no kapasitasaun ba funsionáriu sira. Tanba iha tinan ne’e 2021, formasaun refere sei lahala’o iha rai liur, maibé sei estabelese hotu iha rai laran. Benefisiu husi atividade ne’e, iha parte seluk sei lori mós rendimentu ekonomia ba setór seluk iha rai laran.

Ministériu Defeza iha liña koordenasaun ho Ministériu relevante sira, husu apoiu atu fornese sira nia formador ne’ebé iha koñesimentu di’ak, fó formasaun ba área sira ne’e. Formadór sira ne’e mak hanesan, Ministériu Defeza rasik mak, Assesor sira husi Gabinete Média Ministru Defeza nian, Protokolu mai husi Ministériu Negosiu Estranzeiru no Koopersaun (MNEK), Aprozionamentu husi Comisaun Nasional Aprozionamentu Ministériu Finansas nian, Infraestutura mak husi Autoridade Dezenvolvimentu Nasionál (ADN) no Ministériu Obras Públiku (MOP).

Parte média nian, formadóres sira utiliza loron haat hodi fó teoria no mós prátika nian, teoria nian mak haree ba iha Journalizmu Báziku no Servisu Relasaun Públika iha instituisaun governu, parte multimedia nian mak teoria, prátika no mós dezain.

Iha formasaun ne’e formadu sira sente kontenti tebes, maibé ho limitasaun tempu sira sente difisil itun ba sira,tanba labele atu kobre hotu material ne’ebé iha. Maibé formador sira tenta no esforsu nafatin ho tempu ne’ebé ituan de’it, haruka hakerek notísia ne’ebé baziku no hasai foto ba iha editing no publika iha portal ministériu ne’e nian. Notísia ne’e hatún obra husi formadu sira rasik ne’ebé hetan apoiu husi formandu sira.

Formasaun ba área média nian ne’e hahú husi loron Segunda too Sesta-feira ohin iha fulan Novembru 2021, realiza iha Hotél SARA Maubise.

Kobertura: Ekipa Formadu

Editór Texto no Foto: Média MD

Deskulpa - Komentariu ami Taka

error: Deskulpa Kontent ami protected !!