MAGAZINE MD#Edisaun_III#COMING SOON.

Menus Sosializasaun Komunidade Bobonaru Sei Tauk Ba Vasina

Bobonaro: Suku  iha Postu Administrativu Bobonaru too agora balun sei tauk ba vasina tanba menus sosializasaun, Xefe Suku sira informa ba Ministru Defeza Brig-Gen (Ref), Filomeno da Paixao de Jesus bainhira hala’o kampanha vasinasaun.

Xefe Suku Carabau, Felix Cabral hatete, antes komunidade sira atu ba vasina parte relevante sira tenke mai halo uluk sosializasaun atu sira komprende didi’ak, tanba iha ne’e informasaun falsu espalla barak tebes halo komunidade tauk atu ba simu vasina, autoridade mós labele obriga sira fila fali ba ema nia konsiensia.

Miguel Soares Xefe Suku Lour hatete, akontesimentu inan ida ne’ebé foin lalais simu vasina mate, kazu ida ne’e halo komunidade sira trauma, maibé governu tenke nafatin halo sosializasaun makas nune’e sira bele laran Kaman fali hodi ba tuir vasina.

Hatan ba kestaun ne’e Ministru Defeza hatete, vasina ne’e hanesan responsablidade moral ida no mós konsiensia ema nian, tanba hela iha sosiadade nia leet no sempre halo Kontaktu direita ba malu.

“Ita mós rekonhese antes vasina iha iha sosializasaun ne’ebé tarde, maibé agora hotu hotu tenke mai vasina hodi hamenus ona moras ne’e iha ita nia rai laran, esforsu governu nian mak ninia povu tenke saudavel,”dehan Ministru Defeza iha Bobonaru Vila, Tersa-feira 3 Augostu 2021.

Governu hanaoin lalais hodi sosa aimoruk vasina nian, ho medidas preventiva de’it la too, serka sanitaria no konfinamentu obrigatoriu mos la too nafatin entaun dalan uniku ba tenke vasina. Governu laiha intensaun atu oho fali nia populasaun, governu iha konviksaun boot ida katak estadu ida iha tres elementus importante mak rai, Povu no governante.

Tanba ne’e tenke koalia konvense neneik populasaun, tenta ho autoridade lokal no Responsavel sira tenta para neutraliza tiha informasaun falsu sira ne’e mai vasina hodi aumenta imunidade.

Média MD

Deskulpa - Komentariu ami Taka

error: Deskulpa Kontent ami protected !!