MAGAZINE MD#Edisaun_II#Free download.

OJE 2020 MD Foka Ba Fardamentu-Munisaun

DILI: Iha Proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan fiskal 2020 ba iha Ministériu Defeza preve $21.494 millaun, koloka ba Ministériu Defeza $4.840 aloka ba F-FDTL ho montante millaun $16,653 husi orsamentu ne’e sei tau preoridade ba iha fardamentu no monisaun.

Ministru Defeza Brig-Gen (Ref) Filomeno da Paixão de Jesus, informa husi totál orsamentu MD nian ba dadaun ne’e ezekuta ona 60%, husi proposta ne’e aloka ba kategoria saláriu no vensimentu $9.776, bens serbisu $11.718 no ba capital menór ho capital dezenvolvimentu (0).

“OJE 2020 ne’e kuaze ita liu ho orsamentu duodesimu de’it no ita iha preve ba item ne’ebé makas liu mak ba rekrutamentu ba tina oin nian, tanba tinan oin ita propoin rekrutamentu forsa hamutuk 1200 tanba ne’e mak hela de’it fulan 4 ita atu hola de’it mak fardamentu no munisaun ida ne’e mak sei gasta orsamentu $1.700.000,00(um millaun setecentos),”dehan Ministru Defeza bainhira hala’o entervista ho jornalista sira, iha knaar fatin Parlamentu Nasionál, Sesta-feira (25/09/2020).

Bazeia ba livru 2 (Planu Asaun Anual) deskreve medida prinsipal setorial iha 2020 mak hanesan, promove, garante no salva guarda defeza nasionál hodi halo rekrutamentu foun membru F-FDTL.

Iha audensia ne’ebé lidera husi Prezidente Komisaun B trata asuntu Defeza no Seguransa Negosiu Estranzeiru Parlamentu Nasioál (PN) deputadu José Agostinho Sequeira “Somotxo”, enkontru audensia ne’e deputadu sira halo medidas interativu hodi klarifika no halo intervensaun kona-ba ejekusaun ne’ebé antes ne’e ezekuta ona nomos husi parte Ministériu halo mós aprezentasaun kona-ba OJE 2020.

Kobertura: Ligia Noronha/ Gil Barros

Deskulpa - Komentariu ami Taka

error: Deskulpa Kontent ami protected !!