MAGAZINE MD#Edisaun_III#COMING SOON.

Se mak ami ne’e

Visaun ho Misaun husi Instituto de Defesa Nacional Timor-Leste

Nudar Instituisaun ida husi ensinu superior publika universitario militar no polisial, ne’e bé hakarak kontribui bá dezenvolvimentu husi pensamentu estratejiku nasional, liu husi ha’klaken  ensinu no estudu, investigasaun no debate kona bá áreas husi defesa  no seguransa Nasional, IDN iha misaun:

  • Organiza formasaun, iha planus sientifiku, doutrinariu no teknika hosi siencias militares no husi siencias polisial, necesariu hala’o knar husi komandu, diraksaun, xefia no Estado Maior iha Forsas Armadas no Forsas no servisu seguransa iha forsa hamutuk no kombinadu, no iha organizasões internasionais, bá kuadrus Forsas Armadas, Forsas no Serviçus  Seguransa
  •  Ministra formasaun akademika no teknika profisional bá teknikus superior no dirijentes husi servicus no organismus husi administrasaun públika hó entidades privada.

Iha ambitu misaun nia laran IDN, bele nafatin realiza kursus ne’e be lá fó grau akademiku, hare liu bafó diploma, ne’e hanaran kursus promosaun, aktualizasaun, kualifikasaun, tirocínios/formasaun inisial no estajius no kursus formasaun komplementar durante iha kareira laran.

Fokaliza mós iha nia misaun, ha’buras investigasaun, debate, no diskusaun husi kestões ne’e bé relasiona hó Defesa no Seguransa Nasional, haklaken transferensia konhesimentu, formasaun kultural, artistika, teknolojika no sientifika.

Kona bá nia vizaun, Instituto ha’karak hanesan referênsia iha desenvolvimentu bá “Pensamentu estratejiku Nasional” liu husi nia knar kualidade no di’ak liu iha aktividades husi ensinu, estudu, investigasaun no debate ne’e bé kontribui hodi fó valorizasun kuadrus Forsas Armadas husi forsa no servisu seguransa husi Kuadrus Superiores Ministerio Defesa no Seguransa no Administrasaun publika.

Hari konsiênsia Nasional bá defesa no seguransa ida ke bele kontribui bá dezenvolvimentu ekonomiku no sosial, liu husi nia orientasaun hodi hari transmisaun no habelar kultura, matenek no siênsia.

IDN sei hare nafatin, hodi forma no gradua ni’nian auditores sira no alunus hó grau matenek as no predisposisaun bá peskija no investigasaun cientifika, orientadu bá valores ema nian no bá konsiênsia nasional no bá sentido servisu favor bá moris diak no iha buat hotu iha sociedade laran. Haklaken kompriensaun, harmonia no fó tulun bá malu entre kulturas no povos.

Fontes Link.

INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL

error: Deskulpa Kontent ami protected !!