MAGAZINE MD#Edisaun_III#COMING SOON.

DILI: Ministru Defeza Brig-Gen (Ref) Filomeno da Paixão de Jesus, iha Segunda-feira ohin hala’o reuniaun ho Prezidente Repúblika Dr. Francisco Guterres Lú-Olo, iha knaar fatin Palásiu Prezidesiál Bairu-Pite, Dili. Objetivu husi sorumutu ne’e Ministru Defeza informa relatóriu serbisu,  tanba Xefe Estadu hakarak atu hatene progresu serbisu iha ministériu nian inklui F-FDTL.  “Señor … Informasaun Klaru

Dili: Ministru Defeza Brig-Gen(Ref) Filomeno da Paixão de Jesus, partisipa reuniuan Daneen, hodi deskute planu rekoperasaun ekonomia, ho nune iha ambitu preparasaun ba implementasaun Orsamenru Jeral Estadu (OJE 2021) ne’ebe Guvernu inisia ho Planu Rekoperasaun Ekonomika (PRE), nudar instrumentu no aprosimasaun ba rekopera setor ekonomia no sosiais ne’ebe transformadu. Retiru ne’e realiza … Informasaun Klaru

error: Deskulpa Kontent ami protected !!