DILI: Ministru Defeza no Interior Interinu Brig-Gen (Ref), Filomeno da Paixão de Jesus, iha Tersa-feira 3/12/2019 informa situasaun Defeza no Seguransa nian ba Prezidente Repúblika Dr. Francisco Guterres Lú-Olo iha Palásiu Prezidesiál Bairo-Pite. Ministru Defeza ne’e hatete, tanba iha preokupasaun barak ne’ebé oras ne’e akompaña kona-ba autoridade marítima iha kosta súl, haree … Informasaun Klaru

Komisaun sei fó oportunidade fulan ida ba kandidatu sira atu prienxe formuláriu no prepara dokumentus husi loron 3 too loron 6 janeru 2020, komisaun sei tuun hikas ba iha kada suku hodi rekolla fila fali dokumentsu hodi haklo selesaun ba dokumentus. Mapa ba dokumentus feto ho kór modok no ba mane mapa … Informasaun Klaru

error: Content is protected !!