MAGAZINE MD#Edisaun_II#Free download.

Rekursu Humanu MD Sei Limitadu

DILI:  Rekursu humanu iha Ministériu Defeza (MD) to’o agora seidauk sufisiente hodi haforsa instituisaun, tanbá ne’e ho VIII governu nia polítika bele iha planu hodi aumenta tan  funsionáriu. Diretór Nasionál Rekursu Humanu (DNRH), Nuno Carvalhho dos Santos hatete, iha ne’e sei utiliza lei organika 2015 nian numeru 29/2015 ne’ebé hatuur iha diresaun nasionál rekursu humanu, toma konta bá serbisu funsiunáriu sira hodi haree bá iha avalisaun no hare bá iha kapasitasaun.

“Durante ne’e ami halo mak ami tenta formasaun no mós rekruta foun ne’ebé sei rekruta iha planu 2019 nian,” dehan nia bá media MD iha nia knaar fatin Sesta (10/08/2018). Nia dehan,  hahu husi 2009 iha funsionáriu hamutuk na’in 49 ne’e bá kuadru permanente, kada tinan sira sempre buka meius atu hetan kontratadus no agora dadaun iha 11 kontratadus hodi suporta makina ne’e tau hamutuk mak na’in 60 agora dadaun iha ne’e no hetan mós apoiu funsionáriu husi gabinete nian.“Ami iha rekursu humanu ne’e sufisiente tebes númeru la to’o para atu kobre serbisu hotu-hotu tanbá ministériu ne’e boot ema ituan de’it,”tenik nia.

Diretór ne’e dehan, bá formasaun nian ne’e bái-báin sira halo proposta bá FDCH iha fundu ne’e mós hamósu kriteriu bárak para atu hatama proposta ida atu husu formasaun ida iha area programa ida minimu tenke iha akordu ho estasaun ida-  ida ne’ebé atributaria husi fundu ne’e rasik. Atu fasilita bá formasaun refere mak sira tenke halo monitorizasaun bá iha kustu hatama bá iha instituisaun sira ne’ebé kopera bá nune’e bele hatene kursu ne’e di’ak ka lae no nia benefisu iha ka lae ida ne’e mak agora dadaun sira tau bá preoridade.

Diretór ne’e mós informa, báinhira atu tama bá iha rekrutamentu foun tenke halo uluk mapa pessoal nune’e bele hatene númeru hira mak atu hetan promosaun no hira kada diresaun hakarak atu rekruta tan. Tanbá sei halo kontaktu ho funsaun públika para atu haree prosesu sira seluk, liu-liu bá kargu xefia sira ne’ebé agora dadaun atu remata ona no halo ona kontaktu ho sira nune’e bele halo ekstensaun molok hein bá orsamentu jeral nune’e bele halo planu foun bá 2019 nian.

Nia informa, serbisu seluk ne’ebé durante ne’e sira hala’o mak haree bá iha disiplinar tanbá ne’e kona-bá avaliasaun dezempenu tinan-tinan sempre halo se mak atu halo avalisaun ne’e husi departamentu mak halo avalisaun bá sira no diretór halo avaliasaun bá Xefe departamentu, Diretór Jeral halo bá Diretór Nasionál sira.

Durante parte DNRH defeza nian haruka ona bá Lemanasa Indonezia hodi bá hasai kursu espesializasaun militar institu Defeza militar Portugal bá iha Austrália eskola lingua ne’e kuaze iha ne’e funsionariu hotu hetan oportunidade. Seidauk hetan ne’e mak Diretór Jeral no Inspektur Jeral sira nia rekursu, kontinuasaun sira ho Inspesaun Jeral Estadu mak kordena.

“Ami iha ne’e kargu Xefia hamutuk ema nain 24, inklui xefe departamentu sira, agora dadaun kontinua serbisu bá oin mak ita iha hanoin mak hanesan Ministru Defeza dehan sei loke tan estrutura ne’e halo luan tan fokus liu bá iha polítika eksterna nia mós hakarak halo tan diresaun foun ida tenke iha diretór nasionál rua iha ninia departamentu rua maibé ita sura bá dupla karik na’in hitu.

 

Kobertura: Ligia Noronha

Deskulpa - Komentariu ami Taka

error: Deskulpa Kontent ami protected !!