MAGAZINE MD#Edisaun_II#Free download.

Views

MD Informa Asuntu Autoridade Marítima Ba PR

DILI: Ministru Defeza Brig-Gen (Ref) Filomeno da Paixão de Jesus, iha Tersa-feira ohin hasoru malu ho S.E Prezidente Repúblika Dr. Francisco Guterres, hodi informa asuntu autoridade marítima no mós asuntu importante balun.

Tuir Ministru Defeza ne’e katak, ida ne’e enkontru mensal nian tanba, normalmente Prezidente Repúblika hakarak hatene situsaun iha Ministériu Defeza nian no mós F-FDTL.

Ho nune’e haree ba iha asuntu autoridade marítima ne’e aprova ona iha Konsellu Ministru iha semana kotuk liu ba no sei hasa’e ba iha Prezidente Repúblika hodi estuda no sei haree hodi  fó hanoin depois promulga.

Koalia kona-ba konseitu estratézia ne’e signifika sei hadia forsa F-FDTL nune’e mosu mai kordena hotu ministeriu relevante, kona-ba  parseiras saida mak parseiru sira fó apoiu, ida ne’e haree ba iha Estadus Unidus Amérika (EUA) prontu para halo aerportu iha munisipiu Baukau nune’e forsa sira bele fó apoiu umanitaria ba iha populasaun sira bainhira hetan desastre.

Aleinde hadi’a Aerportu Baukau, EUA mós prontu atu fó avioleta(viaun kiik) ida para halo vizilansia iha área marítima nian ba iha kosta súl no mós kosta Norte

“Ita koalia kona-ba parseria estadual ne’e entre estadu, tanba ne’e mak EUA halo parseria ho Timor Leste nune’e bele fó apoiu iha área hotu-hotu hahú husi rekursu umanu too ba iha infrastutura no meius ekipamentu sira nune’e  prontu para atu estabelese MoU nune’e bele simu sira nia apoiu,”dehan Ministru Defeza bainhira hala’o entrevista ho jornalista sira iha Plasiu Prezidesiál Bairu-Pite Tersa-feira horsehik.

Haree ba iha apoiu husi governu Xina nian ne’e sei liu husi MoU ida TL haruka ona ba hein katak asina tiha liu-husi troka notas hodi remata tiha MoU ne’e serbisu hamutuk kona-ba kooperasaun militár.

Ho Governu Australia sei oeferese tan ró patrulla ho naran Guardian Class patrulla nian sei mai iha 2023 halo parte iha fortillha no iha Portu Hera governu Autrália mos kompromete ona atu halo kuaze metade, no metade seluk TL rasik mak sei investe.

Maibé governu TL mós iha obrigasaun hola tan ró rua, tanba tuir proposta ne’ebé Ministru Defeza iha tenke iha tan ró boot ida hodi halo patrulla, hamutuk iha ró haat no ró tolu mak sei halo vizilansia ró ida ba iha lojistika.

Iha biban ne’e governante ne’e informa asuntu prioridade iha 2021 ba oin saida mak atu halo, ida ne’e hanoin ba iha rekrutamentu F-FDTL ho ritme ida ho lalais ituan tanba kuaze tinan sanulu ona mak forsa laiha rekrutamentu ida ne’e hotu tama ba iha kontrusaun kapasidade.

Liga ho asuntu hirak ne’ebé Ministru informa ba nai Prezidente Repúblika mós konkorda dezde buat sira ne’ebé planu no programa tuir konseitu estratéziku militár ne’ebe oras ne’e iha ona Xefe Estadu nia liman atu lori ba iha konsellu seguransa hodi fó opiniaun, tanba dezde opiniaun no planu sira la’o hanesan ho konseitu estratéziku militár ne’e laiha problema.

Kobertura: Ligia Noronha/ Gil Barros

Deskulpa - Komentariu ami Taka

error: Deskulpa Kontent ami protected !!