MAGAZINE MD#Edisaun_III#COMING SOON.

DILI:  Relasiona ho inkontru Konsellu Ministru iha Kuarta-feira horsehik iha Pálasiu Governu, Dili, hodi hala’o aprovasaun ba projeitu deliberasaun ne’ebé aprezenta husi Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak, hamutuk ho Ministru Defeza, Brig-Gen (Ref). Filomeno da Paixão de Jesus, kona-ba ezonerasaun no nomeasaun Xefe Estadu-Maiór Forsas Armadas (XEMFA), no Komandante Komponente F-FDTL sira. Ho … Informasaun Klaru

VIKEKE:VISE-XEFE ESTADU MAIOR JENERÁL FALINTIL-FDTL Falur Rate Laek, partisipa serimónia konferénsia Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Timor Timur (DSMPPTT), iha loron 6 Sabadu fulan Novembru 2021 iha munisipiu Vikeke Objetivu husi konferénsia ne’e, atu re-organiza ou reajusta estrutura membru rezisténsia DSMPTT no rekoñesementu ba membru sira, no organizasaun rezisténsia ne’e hari … Informasaun Klaru

error: Deskulpa Kontent ami protected !!